Wake Christian Jv - Ravenscroft Jv - johnnyjohnson